Tietoa toimintamallista

Arkeen Voimaa toimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program, CDSMP) on kehitetty Stanfordin yliopiston potilasopetustutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä osana laajaa tutkimushanketta. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että jopa 80% pitkäaikaissairaitten kokemista oireista oli sairaudesta riippumatta samoja. Yleisimpiä oireita ovat kipu, stressi, ahdistus, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus, univaikeudet ja fyysiset rajoitteet.

Näillä oireilla on taipumus tehdä kielteisten vaikutusten kehä arkeen, joka vaikuttaa hyvinvointiin. Arkeen Voimaa (CDSMP) toimintamallin tarkoituksena on tarjota erilaisia itsehoidon työkaluja, joiden avulla oireiden kehä voidaan katkaista.

Ryhmän toiminta perustuu vertaisuuteen, minä-pystyvyyden vahvistamiseen sekä ratkaisukeskeisten toimintamallien opettelemiseen. Ryhmän käyneiden arkipärjääminen ja elämänlaatu kohentuivat huomattavasti. Heidän on helpompi hallita omaa kipua ja uupumusta itsehoidon keinoin. Ryhmän käyneiden omaishoitajien jaksaminen koheni selvästi. Ryhmäläisten terveyspalveluiden käyttö väheni.

Arkeen Voimaa –toimintamalli perustuu CDSMP –lisenssiin, joka on käytössä yli 30 maassa ympäri maailmaa kaikilla maailman mantereilla. Ryhmätoiminnan vaikutuksista on olemassa näyttöön perustuvaa tutkimusta. Näissä tutkimuksissa on osoitettu, että ryhmiin osallistuneet  kokivat itsearvioidun terveytensä kohentuneen. He kokivat myös oireiden hallinnan, arjessa selviytymisen ja yhteistyön terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa parantuneen. Myös terveydenhuollon käyntien määrä väheni. Toiminnasta on tehty myös runsaasti vertaisarvioitua tutkimusta, joiden tulokset olivat samansuuntaisia.

Täältä löydät taustatietoa Arkeen Voimaa -toimintamallista.

Chronic Disease Self-Management Program
Kyseessä on Stanfordin yliopiston kehittämä metodi, josta löytyy runsaasti tietoa englannin kielellä.

Enope on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on kehittää potilasosallisuutta pitkäaikaissairauksiin liittyvien, näyttöön perustuvien toimintamallien avulla. Verkosto tuo yhteen sellaisia toimijoita, jotka jo käyttävät tai suunnittelevat ryhtyvänsä käyttämään em. ohjelmia ja toimintamalleja.

Mikä Arkeen Voimaa on?

Arkeen Voimaa -ryhmät on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai muu arjen sujuvuuteen vaikuttava haitta. Ryhmässä voi olla myös sairastavan omainen. Ryhmässä ei puhuta yksittäisistä sairauksista, vaan tutustutaan itsehoidon työkaluihin, joista kukin ryhmäläinen voi ottaa käyttöönsä heille parhaiten soveltuvat työkalut. Arkeen Voimaa –ryhmät ovat ikään kuin hyvinvointioppimisen opintopiirejä, joissa osallistujia kannustetaan kokeilemaan uutta ja joissa etsitään ratkaisuja arjen haasteisiin.
Arkeen Voimaa –ryhmät toimivat itsehoidon tukena, eivätkä sulje pois muita ryhmiä. Ryhmästä voi päinvastoin saada innostusta ja ideoita osallistua jatkossa myös muiden ryhmien toimintaan.

Miten ryhmä toimii?

Arkeen Voimaa –ryhmä on määräaikainen. Se kokoontuu kuusi kertaa viikon välein , 2,5 tuntia kerrallaan. Ryhmän kokoontumisten rakenne on seuraava:

 • Toimintasuunnitelman läpikäyminen ja palaute
 • (ensimmäisellä kerralla osallistujien esittäytyminen)
 • 1-3 käsiteltävää aihetta
 • Virkistäytymistauko
 • 1-3 käsiteltävää aihetta
 • Toimintasuunnitelman laatiminen seuraavalle viikolle
 • (viimeisellä kerralla toimintasuunnitelma tehdään 3-6 kuukauden jaksolle)
 • Lopetus

Keskeisiä itsehoidon työkaluja, joita ryhmässä harjoitellaan ovat:

 • toimintasuunnitelma sekä
 • päätöksen teon ja
 • ongelmanratkaisun työkalut.

 
Ryhmässä käsiteltäviä aiheita ovat: 

 • uni
 • kipu ja uupumus
 • terveyttä edistävä syöminen
 • vuorovaikutustaidot
 • lääkitys
 • kaatumisen ehkäisy
 • rentoutuminen
 • painon hallinta
 • hengitys
 • arkiliikkuminen
 • positiivinen ajattelu
 • ajatuksen uudelleen suuntaaminen
 • hankalat tunteet
 • yhteistyö terveydenhuollon henkilöstön kanssa
 • mielialan lasku

Arkeen Voimaa –toimintaan otetaan mukaan uusia kuntia

Arkeen Voimaa –toiminta on tarkoitus laajentaa ympäri maata. Toimintaa hallinnoi Suomen Kuntaliitto. Uusia kuntia tai kuntayhtymiä otetaan mukaan toimintaan vuosittain. Arkeen Voimaa –organisaatio tarjoaa lisätietoa ja organisoi toiminnan käynnistämisen uusilla alueilla. Mikäli kunnassanne on kiinnostusta osallistua Arkeen Voimaa toimintaan, ottakaa yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin.

Soile Paahtama, erityisasiantuntija
Suomen Kuntaliitto
soile.paahtama (at) kuntaliitto.fi
p.050 511 0957

Riikka Korhonen, koordinaattori
riikka.korhonen (at) kuntaliitto.fi
p.040 186 3028