Tarkempaa tietoa toimintamallista

koivunlehtiä

Arkeen Voimaa (ArVo) on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program, CDSMP), jonka tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan. 

Toimintamalli on kehitetty Stanfordin yliopiston potilasopetuksen tutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä osana laajaa tutkimushanketta. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että jopa 80% pitkäaikaissairaitten kokemista oireista oli sairaudesta riippumatta samoja. Yleisimpiä oireita ovat kipu, stressi, ahdistus, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus, univaikeudet ja fyysiset rajoitteet. Näillä oireilla on taipumus tehdä arkeen kielteisten vaikutusten kehä, joka vaikuttaa hyvinvointiin.

ArVo- ryhmän toiminta perustuu vertaisuuteen, luottamukseen omasta selviytymisestä sekä ratkaisukeskeisten toimintamallien opettelemiseen. 

Arkeen Voimaa -toimintamalli tarjoaa erilaisia itsehoidon työkaluja, joiden avulla oireiden kehä voidaan katkaista. Työkalujen avulla jokaisen on mahdollista tehdä oman hyvinvoinnin kannalta myönteisiä muutoksia elämässään ja pitää niitä yllä.

Ryhmätoiminnan vaikuttavuudesta on olemassa paljon näyttöön perustuvaa tutkimusta. Ryhmiin osallistuneet kokivat itsearvioidun terveytensä ja elämänlaatunsa kohentuneen huomattavasti. Ryhmän käyneiden omaishoitajien jaksaminen koheni myös selvästi. Ryhmiin osallistuneet kokivat myös oireiden hallinnan ja arjessa selviytymisen parantuneen. Heidän oli helpompi hallita kipua ja uupumusta itsehoidon keinoin. Yhteistyö terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa parani ja ryhmäläisten terveyspalveluiden käyttö väheni.

Lisätietoa mm. tutkimustuloksia Arkeen Voimaa -toimintamallista:

Chronic Disease Self-Management Program

Stanfordin yliopiston potilasopetuksen tutkimuskeskuksen kehittämät ja hallinnoimat näyttöön perustuvat itsehoidon ohjelmat ovat siirtyneet Self-Management Resource Centerin (SMRC) hallintaan. 

Tällä hetkellä CDSMP (Arkeen Voimaa) toimintaa on Euroopassa Suomen lisäksi myös Espanjassa, Hollannissa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa.

Enope on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on kehittää potilasosallisuutta pitkäaikaissairauksiin liittyvien, näyttöön perustuvien toimintamallien avulla. Verkosto tuo yhteen toimijoita, jotka jo käyttävät tai suunnittelevat ryhtyvänsä käyttämään edellä mainittuja ohjelmia ja toimintamalleja.

Arkeen Voimaa toiminnan kohderyhmä

Arkeen Voimaa -ryhmät on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai muu arjen sujuvuuteen vaikuttava pitkäaikainen haitta. Ryhmään voivat osallistua mm. monisairaat, paljon palveluita käyttävät, päihde- ja mielenterveysasiakkaat, sairautensa jatkuvaan hoitamiseen väsyneet, harvinaista sairautta sairastavat, pitkäaikaistyöttömät, yksinäiset ja syrjäytymisvaarassa olevat. Ryhmään voi osallistua myös omaishoitajat.

Arkeen Voimaa –ryhmät toimivat pitkäaikaissairaan itsehoidon tukena sekä pitkäaikaiseen haasteeseen jumittuneen henkilön arjen tukena akuutin vaiheen jälkeen. ArVo -ryhmät eivät korvaa muita esim. ammattilaisten vetämiä sairauskohtaisia ryhmiä. ArVo- ryhmästä voi päinvastoin saada innostusta osallistua jatkossa myös muiden ryhmien toimintaan.

Arkeen Voimaa mukaan palveluvalikoimaan

ArVo -ryhmien myötä kunnan asukkaan itsearvioitu terveydentila, elämänlaatu ja myös arkipärjääminen kohenevat. Ryhmän käyneiden vastuunotto omasta hyvinvoinnista lisääntyy ja voimaantuminen kestää parhaimmillaan jopa kaksi vuotta. Ryhmää ohjaa kaksi koulutettua ArVo -ohjaajaa, joista toinen tai molemmat eivät ole terveydenhuollon ammattilaisia. 

Arkeen Voimaa vahvistaa ryhmäläisten osallisuutta. Osa ryhmäläisistä kouluttautuu ArVo- ryhmän ohjaajiksi, jatkaa kesken jääneitä opintoja tai palaa työelämään. 

Kunta voi siirtyä keveämpiin ja edullisempiin palveluihin. Ammattilaisten yhteistyö tiivistyy sekä toiminta järjestöjen kanssa lisääntyy.

Arkeen Voimaa -ryhmän toiminta

Arkeen Voimaa –ryhmä on määräaikainen. Se kokoontuu kuusi kertaa viikon välein, 2,5 tuntia kerrallaan. Ryhmän kokoontumisten rakenne on seuraava:

 • Ryhmäkerran aloitus 
 • Toimintasuunnitelman läpikäyminen ja palaute
 • 1-3 käsiteltävää aihetta
 • Kahvitus ja vapaata keskustelua
 • 1-3 käsiteltävää aihetta
 • Toimintasuunnitelman laatiminen seuraavalle viikolle
 • Ryhmäkerran lopetus ja mahdolliset kotitehtävät

Keskeisiä itsehoidon työkaluja, joita ryhmässä harjoitellaan ovat:

 • toimintasuunnitelma sekä
 • päätöksen teon ja
 • ongelmanratkaisun työkalut

Ryhmässä käsiteltäviä aiheita ovat: 

 • uni
 • kivun ja uupumuksen hallinta
 • terveyttä edistävä syöminen
 • vuorovaikutustaidot
 • lääkkeiden käyttö
 • kaatumisen ehkäisy
 • rentoutuminen
 • painonhallinta
 • hengityksen parantaminen
 • arkiliikkuminen
 • positiivinen ajattelu
 • ajatuksen uudelleen suuntaaminen
 • tunteiden käsittely
 • yhteistyö terveydenhuollon henkilöstön kanssa
 • mielialan lasku

Arkeen Voimaa toimintaan otetaan mukaan uusia kuntia

Arkeen Voimaa toimintaa hallinnoi Suomen Kuntaliitto ry, jolla on lisenssisopimus SMRC:n kanssa.

Arkeen Voimaa toiminta on tarkoitus laajentaa ympäri maata. Uusia kuntia ja kuntayhtymiä otetaan mukaan toimintaan. Kuntaliitto organisoi toiminnan käynnistämisen uusilla alueilla. Mikäli kunnassanne on kiinnostusta osallistua Arkeen Voimaa toimintaan, ottakaa yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin.